当前位置: >> 新闻公告

来源: 点击数:次 更新时间:

       汤森路透公司把我校最新被Web of Science(WoS)收录的论文,以RSS推送服务的形式通知给读者,通过点击标题就可以链接到SCI数据库查看详细内容。数据每周五更新(本次更新时间:2017年8月18日, (*)表示第一作者为我校作者)。

1、Competitive two-agent scheduling with deteriorating jobs on a single parallel-batching machine

作者:Tang, Lixin; Zhao, Xiaoli; Liu, Jiyin;Leung, Joseph Y. -T. Source: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 263 (2): 401-411 DEC 1 2017 Document Type: Article

2、An Output-Capacitorless Ultra-Low Power Low-Dropout Regulator
作者(*):Cheng, Xin; Liang, Hongyu; Du, Longjie; Zhang, Zhang; Yi, Maoxiang; Xie, Guangjun. Source: JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 26 (12): DEC 2017 Document Type: Article

3、Robust Web Image Annotation via Exploring Multi-Facet and Structural Knowledge

作者:Hu, Mengqiu; Yang, Yang; Shen, Fumin; Zhang, Luming; Shen, Heng Tao; Li,Xuelong. Source: IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, 26 (10): 4871-4884 OCT 2017 Document Type: Article

4、Establishing interoperability among knowledge organization systems for research management: a social network approach
作者:Du, Wei; Cheng, Xusen; Yang, Chen; Sun, Jianshan; Ma, Jian. Source: SCIENTOMETRICS, 112 (3): 1489-1506 SEP 2017 Document Type: Article

5、First conductive atomic force microscopy investigation on the oxide-film removal mechanism by chloride fluxes in aluminum brazing
作者(*):Zhu, Ziang; Chen, Yiqing; Luo, Alan A.; Liu, Lihua. Source: SCRIPTA MATERIALIA, 138: 12-16 SEP 2017 Document Type: Article

6、All-solid-state quantum-dot-sensitized solar cells with compact PbS quantum-dot thin films and TiO2 nanorod arrays
作者(*):Zhang, Zhengguo; Shi, Chengwu; Xiao, Guannan; Lv, Kai; Ma, Chengfeng;Yue, Jiangyu. Source: CERAMICS INTERNATIONAL, 43 (13): 10052-10056 SEP 2017 Document Type: Article

7、Influence of breakdown voltages on arc erosion of a Ti3AlC2 cathode in an air atmosphere
作者(*):Huang, Xiaochen; Feng, Yi; Qian, Gang; Zhang, Jingcheng; Zhang, Xuebin. Source: CERAMICS INTERNATIONAL, 43 (13): 10601-10605 SEP 2017 Document Type: Article

8、Impact of Vehicle Head Geometric Features in the Propagation Loss of ETC System
作者(*):Li, Bing; Huan, Qunqing; Zuo, Lei; Yin, Baiqiang; Guo, Fengming; He,Yigang. Source: IEEE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS MAGAZINE, 9 (3): 88-99 FAL 2017 Document Type: Article

9、Characteristics of gas phase-controlled flame spread over liquid fuels
作者(*):Li, Manhou; Wang, Changjian; Zhang, Jiaqing; Yang, Shenlin; Fan, Chuangang; Liu, Xuanya. Source: APPLIED THERMAL ENGINEERING, 123: 403-410 AUG 2017 Document Type: Article

10、Singularity mapping of fracture fills and its relationship to deep concealed orebodies - a case study of the Shaxi porphyry Cu-Au deposit, China

作者(*):Li, Xiaohui; Yuan, Feng; Jowitt, Simon M.; Zhou, Kefa; Wang, Jinlin; Zhou, Taofa; Hu, Xunyu; Zhou, Jie; Li, Yang. Source: GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS, 17 (3): 252-260 AUG 2017 Document Type: Article

11、Speed Tracking and Nonlinear Disturbance Rejection of PM Synchronous Motor by Internal Model Design

作者(*): Ping, Zhaowu; Ma, Qingchuan; Tang, Hao; Tan, Qi; Lu, Jun-Guo. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS, 15 (4): 1684-1692 AUG 2017 Document Type: Article

12、Effect of Mo on properties of the industrial Fe-B-alloy-derived Fe-based bulk metallic glasses
作者(*):Zhu, Kai-rui; Jiang, Wei; Wu, Ji-li; Zhang, Bo. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, 24 (8): 926-930 AUG 2017 Document Type: Article

13、Total-factor energy efficiency evaluation of Chinese industry by using two-stage DEA model with shared inputs
作者:Wu, Jie; Xiong, Beibei; An, Qingxian; Sun, Jiasen; Wu, Huaqing. Source: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 255 (1-2): 257-276 AUG 2017 Document Type: Article

14、Preparation of SnS thin films with gear-like sheet appearance by close-spaced vacuum thermal evaporation
作者(*):Shao, Zhangpeng; Shi, Chengwu; Chen, Junjun; Zhang, Yanru. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, 31 (16-19): JUL 30 2017 Document Type: Article

15、Highly Stimuli-Responsive Au Nanorods/Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) Composite Hydrogel for Smart Switch
作者(*):Zhang, Chuan-Ling; Cao, Fu-Hu; Wang, Jin-Long; Yu, Zhi-Long; Ge, Jin;Lu, Yang; Wang, Zhi-Hua; Yu, Shu-Hong. Source: ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 9 (29): 24857-24863 JUL 26 2017 Document Type: Article

16、Robust Strategy for Crafting Li5Cr7Ti6O25@CeO2 Composites as High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Battery
作者:Mei, Jie; Yi, Ting-Feng; Li, Xin-Yuan; Zhu, Yan-Rong; Xie, Ying; Zhang,Chao-Feng. Source: ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 9 (28): 23662-23671 JUL 19 2017 Document Type: Article

17、Hydrolysis-Coupled Redox Reaction to 3D Cu/Fe3O4 Nanorod Array Electrodes for High-Performance Lithium-Ion Batteries
作者(*):Gu, Heyun; Zhang, Yingmeng; Huang, Mengqiu; Chen, Fei; Yang, Zeheng;Fan, Xiaoming; Li, Sheng; Zhang, Weixin; Yang, Shihe; Lo, Mei. Source: INORGANIC CHEMISTRY, 56 (14): 7657-7667 JUL 17 2017 Document Type: Article

18、 Squeeze Film Air Damping in Tapping Mode Atomic Force Microscopy
作者(*):Zhao, Yang; Huang, Qiangxian; Zhang, Liansheng; Zhang, Yong; Cheng, Rongjun. Source: MICROMACHINES, 8 (7): JUL 2017 Document Type: Article

19、An eight-channel Doppler backscattering system in the experimental advanced superconducting tokamak

作者:Hu, J. Q.; Zhou, C.; Liu, A. D.;Wang, M. Y.; Doyle, E. J.; Peebles, W. A.; Wang, G.; Zhang, X. H.; Zhang, J.; Feng, X.; Ji, J. X.; Li, H.; Lan, T.; Xie, J. L; Ding, W. X.; Liu, W. D.; Yu, C. X.. Source: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 88 (7): JUL 2017 Document Type: Article

20、Bio-inspired piezoelectric linear motor driven by a single-phase harmonic wave with an asymmetric stator

作者(*):Pan, Qiaosheng; Miao, Enming; Wu, Bingxuan; Chen, Weikang; Lei, Xiujun; He, Liangguo. Source: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, 88 (7): JUL 2017 Document Type: Article

21、Comparison of spectral and spatial methods for a Moho recovery from gravity and vertical gravity-gradient data
作者(*): Ye, Zhourun; Tenzer, Robert; Liu, Lintao Source: STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, 61 (3): 469-496 JUL 2017 Document Type: Article

22、Design and Simulation of a New Brushless Doubly-Fed Pulsed Alternator for High-Energy Pulsed Lasers

作者(*):Cheng, Yuan; Yuan, Pei; Kan, Chaohao; Chen, Liping; He, Yigang. Source: IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 45 (7): 1115-1121 JUL 2017 Document Type: Article

23、Dynamic Measurement of First-Order Spatial Derivatives of Deformations by Digital Shearography
作者(*):Sun, Jianfei; Wang, Yonghong; Gao, Xinya; Wu, Sijin; Yang, Lianxiang. Source: INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES, 60 (4): 575-583 JUL 2017 Document Type: Article

24、Fabrication of conductance-controllable standard leak elements on anodic aluminum oxide using a selective coating method
作者(*):Wei, Benmeng; Zhao, Yongheng; Wang, Xudi; Wang, Yu; Wei, Wei; Qiu,Keqiang. Source: JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 35 (4): JUL 2017 Document Type: Article

25、Continuous Estimation of Elbow Joint Angle by Multiple Features of Surface Electromyographic Using Grey Features Weighted Support Vector Machine
作者(*):Xiao, Feiyun; Wang, Yong; Gao, Yongsheng; Zhu, Yanhe; Zhao, Jie. Source: JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND HEALTH INFORMATICS, 7 (3): 574-583 JUN 2017 Document Type: Article

26、Electron microprobe trace element analysis of rutile
作者(*):Wang Juan; Chen Yi; Mao Qian; Li QiuLi; Ma YuGuang; Shi YongHong; Song ChuanZhong. Source: ACTA PETROLOGICA SINICA, 33 (6): 1934-1946 2017 Document Type: Article

27、The kernel regression estimation for randomly censored functional stationary ergodic data
作者(*):Ling, Nengxiang; Liu, Yang Source: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 46 (17): 8557-8574 2017 Document Type: Article

28、Reliability Analysis of Shallow Foundations on Unsaturated Soils under Rainfall Infiltration
作者(*):Tan, Xiao-hui; Xie, Yan; Hou, Xiao-liang; Li, Peng; Wang, Xue. Source: GEO-RISK 2017: GEOTECHNICAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT, (285): 588-597 2017 Document Type: Proceedings Paper

29、Fast frequency sweep of metallic antennas using frequency-independent reaction and enhanced gap source model
作者(*):Du, Ping; Shao, Yu; Wang, Cheng Source: JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, 31 (11-12): 1093-1100 2017 Document Type: Article

30、The expert reliability and evidential reasoning rule based intuitionistic fuzzy multiple attribute group decision making
作者(*):Tang, Xiaoan; Feng, Nanping; Xue, Min; Yang, Shanlin; Wu, Jian. Source: JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 33 (2): 1067-1082 2017 Document Type: Article

31、Landmark Based Prostate MRI Segmentation via Improved Level Set Method
作者(*):Yang, Xiong; Zhan, Shu; Xie, Dongdong Source: PROCEEDINGS OF 2016 IEEE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING (ICSP 2016), 29-34 2016 Document Type: Proceedings Paper

32、Fusing Deep Convolutional Network with SFM for 3D Face Reconstruction
作者(*):Geng Liang; Zhan Shu; Jiang Jianguo Source: PROCEEDINGS OF 2016 IEEE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING (ICSP 2016), 873-878 2016 Document Type: Proceedings Paper

33、Spontaneous facial micro-expression detection based on deep learning
作者(*):Li, Xiaohong; Yu, Jun; Zhan, Shu Source: PROCEEDINGS OF 2016 IEEE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING (ICSP 2016), 1130-1134 2016 Document Type: Proceedings Paper

34、Resolution properties of multiple aperture passive radar system based on GNSS Signals
作者(*):Qi Ren-tao; Zhang Lei; Yin Zhi-ping Source: PROCEEDINGS OF 2016 IEEE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING (ICSP 2016), 1633-1636 2016 Document Type: Proceedings Paper

35、Link Prediction-based Multi-label Classification on Networked Data
作者(*):Zhao, Yinfeng; Li, Lei; Wu, Xindong Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 61-68 2016 Document Type: Proceedings Paper

36、Frequent Pattern Mining based on Approximate Edit Distance Matrix
作者(*):Guo, Dan; Yuan, Ermao; Hu, Xuegang Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 179-188 2016 Document Type: Proceedings Paper

37、Clustering Product Features of Online Reviews Based on Nonnegative Matrix Tri-factorizations
作者(*):Wang Jiajia; Liu Yezheng; Jiang Yuanchun; Sun Chunhua; Sun Jianshan; Du Yanan. Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 199-208 2016 Document Type: Proceedings Paper

38、A Framework of Privacy Decision Recommendation for Image Sharing in Online Social Networks
作者(*):Hu, Donghui; Chen, Fan; Wu, Xintao; Zhao, Zhongqiu. Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 243-251 2016 Document Type: Proceedings Paper

39、Max-Flow Rate Priority Algorithm for Evacuation Route Planning
作者(*):Guo, Dan; Gao, Chen; Ni, Wu; Hu, Xuegang. Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 275-283 2016 Document Type: Proceedings Paper

40、A Novel Android Malware Detection Method Based on Markov Blanket
作者(*):Zhang, Xiaotian; Hu, Donghui; Fan, Yuqi; Yu, Kui. Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 347-352 2016 Document Type: Proceedings Paper

41、Remanufacturing Closed-loop Supply Chain Model with RFID Technology Saving Recycling Cost
作者(*):Yang Ai-feng; Wan Si; Hu Xiao-jian Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 388-393 2016 Document Type: Proceedings Paper

42、The Multiple Attribute Association Decision-making Method to Make Online Advertisements Using Influential Users in Social Network
作者(*):He, Jianmin; Yu, Long; Liu, Yezheng Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 406-411 2016 Document Type: Proceedings Paper

43、Utilize Item Correlation to Improve Aggregate Diversity for Recommender Systems
作者(*):Liu Yezheng; Wang Jinkun; Jiang Yuanchun; Sun Jianshan; Sun Chunhua. Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 412-417 2016 Document Type: Proceedings Paper

44、An Empirical Study on the Performance of Enterprises and Investment in the Human Capital
作者(*):Wu Huaming; Jin Hang Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 497-502 2016 Document Type: Proceedings Paper

45、A Personalized Microblog Search Model Considering User-Author Relationship
作者(*):Jiang, Yuanchun; Xu, Yuxiang; Shao, Liang Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 508-513 2016 Document Type: Proceedings Paper

46、A Novel APPs Recommendation Algorithm Based on APPs Popularity and User Behaviors
作者(*):Liu Yezheng; Du Fei; Jiang Yuanchun; Liu Xiao; Wang Qiudan. Source: 2016 IEEE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE IN CYBERSPACE (DSC 2016), 584-589 2016 Document Type: Proceedings Paper

 

  检索来源:全球最权威的引文数据库                      
   Web of Science 
                                              
   science.thomsonreuters.com.cn
                    

                     上一篇:讲座:ProQuest助力学习和研究,轻松获取全球学术期刊、研究报告、研究线索等 下一篇:关于举办“超星•云舟杯”专题创作大赛的通知

我的图书馆

新闻公告